Contact Momo Sukiyaki & Shabu Shabu - Japanese Restaurant